Danh sách các hộ nghèo ở xã Hương An

(19/11/2009)

 


Danh s¸ch nh÷ng hé khã kh¨n

X· Hư­¬ng An

TT

Hä vµ tªn

§Þa chØ

Ghi chó

01

Lª ThÞ §æi

Th«n 1

 

02

§inh Hư­ng

Th«n 1

 

03

Phan ThÞ Nhµn

Th«n 1

(Mua quµ)

04

NguyÔn ThÞ ThÕ

Th«n 1

 

05

Ph¹m M«n

Th«n 1

(Mua quµ)

06

NguyÔn ThÞ Cõ

Th«n 2

 

07

Vâ §i

Th«n 2

(Mua quµ)

08

§inh ThÞ Thêi

Th«n 2

(Mua quµ)

09

§inh ThÞ Hoa

Th«n 2

 

10

Vâ ThÞ Hư­êng

Th«n 2

 

11

NguyÔn ThÞ L¹i

Th«n 2

 

12

Vâ ThÞ N÷

Th«n 2

 

13

§inh ThÞ L­u (Kho¸i)

Th«n 2

 

14

Lª ThÞ Thñ

Th«n 3

(Mua quµ)

15

NguyÔn ThÞ Xich

Th«n 3

 

16

Huúnh ThÞ Håi (§µo)

Th«n 3

(Mua quµ)

17

NguyÔn ThÞ Lîi

Th«n 4 

 

18

Phan ThÞ Thanh (§«n)

Th«n 7

(Mua quµ)

19

Hå ThÞ NguyÖt

Th«n 4

 

20

NguyÔn ThÞ Chanh

Th«n 5

 

21

Ph¹m Ngäc Tïng

Th«n 5

 

22

NguyÔn ThÞ Mai

Th«n 5

 

23

Vâ ThÞ B«ng (X)

Th«n 5

 

24

§ång ThÞ Ngäi (Mïa)

Th«n 5

(Mua quµ)

25

Hµ ThÞ Chi

Th«n 6

(Mua quµ)

26

NguyÔn ThÞ TuyÕt

Th«n 6

 

27

NguyÔn Chót

Th«n 6

(Mua quµ)

28

NguyÔn ThÞ Hoa

Th«n 6

 

29

NguyÔn ThÞ KhÕ

Th«n 6

 

30

NguyÔn V¨n H¹

Th«n 6

 

31

Lª Thµnh Nh©n

Th«n 6

 

32

Lª MÑo

Th«n 6

 

33

NguyÔn ThÞ Ch¹y

Th«n 6

 

34

NguyÔn ThÞ Tr¸ng

Th«n 6

 

35

Vâ ThÞ Ngät

Th«n 6

 

36

Ph¹m B¶y

Th«n 6

 

37

TrÇn ThÞ Tri

Th«n 7

(Mua quµ)

39

Phan Båi

Th«n 7

 

40

Vâ Hư­êng

Th«n 7

(Mua quµ)

41

NguyÔn Cư­íc

Th«n 7

(Mua quµ)

42

NguyÔn ThÞ Th«ng

Th«n 7

(Mua quµ)

43

NguyÔn ThÞ S¸u

Th«n 7

 

44

NguyÔn ThÞ T×nh

Th«n 7

 

45

NguyÔn ThÞ Ba

Th«n 8

 

46

Ph¹m ThÞ ¦íc

Th«n 8

 

47

Phan ThÞ §im

Th«n 8

 

48

§inh ThÞ Léc

Th«n 8

 

49

NguyÔn ThÞ M­êi

Th«n 8

 

50

Lª V¨n C¸

Th«n 8

 

51

Huúnh Anh

Th«n 5

 

52

Bµ 8 Ta

Th«n 3

 

53

NguyÔn ThÞ Thuý

Th«n 5

 

54

NguyÔn ThÞ Tµu

Th«n 4

 

55

TrÇn NghÞ

Th«n 7

(Mua quµ)

56

Ph¹m ThÞ B¶y

Th«n 3

(Mua quµ)

57

NguyÔn ThÞ T×nh

Th«n 7

 

58

TrÇn ThÞ Th«i

Th«n 5

 

59

Hå ThÞ Thư­¬ng

Th«n 8

 

60

NguyÔn Ngäc LÜnh

Th«n 1

(Mua quµ)

61

§inh ThÞ M¬i

Th«n 1

 

62

Vâ ThÞ H­êng (Khêi)

Th«n 2

 

63

Vâ H÷u Dòng

Th«n 2

 

64

V¨n Phó ThiÖp

Th«n 7

 

65

§inh Xu©n VÜnh

Th«n 3

 

66

NguyÔn B¶n

Th«n 3

 

67

TrÇn ThÞ Tiªn

Th«n 3

 

68

Huúnh ThÞ Mưíi

Th«n 3

 

69

Huúnh ThÞ Ba

Th«n 3

 

70

Vâ ThÞ LiÔu

Th«n 3

 

71

NguyÔn Häc

Th«n 6

(Mua quµ)

72

Lª S¸ng

Th«n 6

(Mua quµ)

73

NguyÔn ThÞ BÑn

Th«n 6

(Mua quµ)

74

Lª V¨n Thanh

Th«n 6

(Mua quµ)

75

§ång ThÞ Lôa

Th«n 6

(Mua quµ)

76

NguyÔn ThÞ NÉm

Th«n 6

(Mua quµ)

77

Lª V¨n Dư­ìng

Th«n 6

(Mua quµ)

78

Ph¹m Huúnh

Th«n 6

(Mua quµ)

79

NguyÔn ThÞ Tµi

Th«n 6

(Mua quµ)

80

§Æng ThÞ Léc

Th«n 6

(Mua quµ)

» Other news